En l'animació de l'esquerra es pot apreciar les diferents fases del projecte: fonaments, muntatge de l'estructura de fusta, envans interiors, sostre, teulada, aïllament, acabats i tancaments exteriors.  L'animació de la dreta mostra el muntatge de l'estructura de fusta en menys d'un dia.


El disseny.

- Gran llibertat en el disseny arquitectònic: No són construccions prefabricades.

- El sistema parteix de panells de diferents amplades (de 2,4 m fins a 2,95 m) i gruixos (de 56 a 500 mm), amb una llargada màxima de 16m.

- El gruix del panells es determina segons les càrregues que ha de suportar cadascun dels panells.

- A fàbrica es mecanitzen, segons el disseny arquitectònic, les obertures per a portes, finestres balconades i contorns, formant les parets, forjats o els envans interiors.

- La gran versatilitat d’aquest material permet la formació de cobertes de qualsevol tipus.

- Les façanes poden revestir-se amb diferents sistemes, essent els tipus SATE (Sistema d’Aïllament Tèrmic Exterior) i la façana ventilada els més comuns.

- A nivell d’interior el propi panell es pot utilitzar com a revestiment de parets i sostres o com a paviment, donant una gran calidesa i confort.


construcció 2

La construcció.

- Es parteix d’una fonamentació ja realitzada: sabates corregudes si es desitja un forjat sanitari o llosa de formigó de 25 a 35 cm.

- Els panells es transporten a camió fins a peu d'obra on, amb l’ajuda d’una grua, es poden descarregar en la seva totalitat o bé es munta l’estructura a mesura que es descarrega el camió.

- La unió entre diferents panells es realitza mitjançant tirafons, escaires, platines i altres elements convencionals de construcció en fusta.

- El muntatge de l’estructura de l’edificació es realitza amb un temps realment molt breu, entre 2 i 5 dies en vivendes unifamiliars. Atès a aquesta singularitat, el temps d'execució de la totalitat es redueix de forma important. Per vivendes unifamiliars amb superfícies inferiors a 250 m2 la durada total de l’obra pot durar entre 3 i 4 mesos.

Fusta contralaminada

panells de fusta

Energies renovables

sistèmes renovables

Ecologia i sostenibilitat

construccions ecològiques

  • © 2012-2015 Ligneacons. Tots els drets reservats.

  • youtube ligneafacebook lignea