panells solars

Les nostres construccions tenen la possibilitat d'incorporar sistemes d'aprofitament de les energies renovables permetent l’estalvi i la eficiència energètica.

Les energies renovables són netes, gratuites i representen el recurs energètic més important de la nostra terra. Algunes d'aquestes energies són:

- Energia solar fotovoltàica.

Es basa en la transformació directa de l’energia lumínica que prové del Sol en energia elèctrica gràcies a la cèl·lula fotovoltàica. Entre els diversos materials semiconductors utilitzats per a la fabricació de cèl·lules fotovoltaiques, el més emprat és el silici (monocristalí, policristalí o amorf).

Existeixen dos tipologies d’instal·lacions solars fotovoltaiques:

Instal·lacions autònomes o aïllades de la xarxa elèctrica: permeten oferir un servei a corrent contínua o a corrent alterna (equivalent a la xarxa elèctrica) en emplaçament on la xarxa elèctrica no arriba.

Instal·lacions connectades a la xarxa elèctrica: en aquestes tota l’electricitat generada s’aboca a la xarxa elèctrica.

- Energia solar tèrmica.

Consisteix en l´aprofitament directe, en forma d´escalfament,de la radiació solar incident. Una instal·lació solar tèrmica està formada per uns col·lectors solars, unes canonades aïllades tèrmicament i un dispositiu acumulador d’aigua.

Els sistemes de captació solar es poden classificar bàsicament en:

Sistemes de captació passius: corresponen a les accions de disseny en l´arquitectura que permeten que els edificis utilitzin millor els recursos energètics, tant per augmentar la temperatura interior a l´hivern com per refrigerar-se a l´estiu. Un sistema solar passiu és aquell en el que l’energia es difon de forma natural. En la majoria dels casos els sistemes passius s’integren en l’arquitectura, de forma que els materials constructius serveixen per a una doble funció, estructural i energètica.

Sistemes de captació actius: són sistemes basats en la captura de la radiació solar per part d´uns col·lectors, mitjançant un fluit, que després transfereixen l´escalfor generada a un sistema d´utilització o d´emmagatzematge.

- Energia geotèrmica.

És una energia renovable que aprofita la calor del subsòl per climatitzar i obtenir aigua calenta sanitària de forma ecològica., netae i altament eficient, aplicable tant a grans edificis-hospitals, fàbriques, oficines o vivendes.

Els recursos geotèrmics d'alta temperatura (superiors als 100-150 º C) s'aprofiten principalment per a la producció d'electricitat. En el cas de temperatures per sota dels 100 º C pot fer un aprofitament directe a través de bomba de calor geotèrmica (calefacció i refrigeració). Quan es tracta de recursos de temperatures molt baixes (per sota dels 25 º C), les possibilitats d'ús estan en la climatització i obtenció d'aigua calenta. Aquests nivells de temperatura els tenim pocs metres sota dels nostres peus: a Espanya, a 10 metres de profunditat, tenim uns 17 graus centígrads tot l'any a causa de la inèrcia tèrmica del sòl.

- Energia eòlica.

Significa l'aprofitament de l’energia del vent per convertir-la en energia elèctrica. En aquest aprofitament del vent, les màquines eòliques, aerogeneradors de petita potència, permeten resoldre aplicacions per a bombejament d’aigua, autoconsum o electrificació rural.

Fusta contralaminada

panells de fusta

Ecologia i sostenibilitat

construccions ecològiques

Sistema de muntatge

muntatge lignea

  • © 2012-2015 Ligneacons. Tots els drets reservats.

  • youtube ligneafacebook lignea